بیمارستان های کیش

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش کیش درمانی میدان هرمز - بلوار حریره - خیابان ابن سینا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش