بیمارستان های کوهرنگ

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان در حال احداث کوهرنگ درمانی