بیمارستان های کوهدشت‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدشت‌ درمانی میدان کشاورز - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان کوهدشت کوهدشت‌ درمانی کوهدشت