بیمارستان های کوهبنان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان افضل الدین ابوحامدی کوهبنان آموزشی، درمانی، پژوهشی میدان آزادی - بیمارستان افضل الدین ابوحامدی