بیمارستان های کوثر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
کلینیک شهرستان کوثر کوثر آموزشی، درمانی، پژوهشی شهرستان کوثر - درمانگاه مرکزی شماره 1 شهری