بیمارستان های کهنوج‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان دوازده فروردین کهنوج‌ درمانی بلوار مصطفی خمینی - بیمارستان دوازده فروردین