بیمارستان های کمیجان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام علی (ع) کمیجان درمانی خیابان شهید بهشتی - بیمارستان امام علی (ع)