بیمارستان های کلیبر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر درمانی خیابان شهید ایمانی - بیمارستان امام خمینی (ره)