بیمارستان های کامیاران‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سینا کامیاران‌ کامیاران‌ درمانی خیابان پرستار - بیمارستان سینا کامیاران‌