بیمارستان های کاشمر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید مدرس کاشمر درمانی خیابان 17شهریور - خیابان رازی - بیمارستان شهید مدرس
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر درمانی شهرک معلم -میدان سینا - بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)