بیمارستان های چناران‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ثامن الائمه (ع) چناران‌ درمانی خیابان شهید مطهری - بیمارستان ثامن الائمه (ع)