بیمارستان های چالدران‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید بهشتی چالدران‌ درمانی بلوار بسیج - خیابان امام علی (ع) - بیمارستان شهید بهشتی