بیمارستان های چابهار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سینا چابهار درمانی  چابهار - بیمارستان سینا
بیمارستان امام علی (ع) چابهار درمانی تقاطع خیابان بلوار قدس و خیابان شهید باهنر - بیمارستان امام علی (ع )