بیمارستان های پاکدشت‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان زعیم پاکدشت‌ درمانی 35کیلومتری جاده خاوران - نرسیده به پلیس راه شریف آباد - بیمارستان زعیم
بیمارستان شهدای پاکدشت پاکدشت‌ درمانی -کیلومتر 18جاده خاوران - پاکدشت بعد از خاتون آباد - بیمارستان شهدای پاکدشت