بیمارستان های پاوه‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان قدس پاوه پاوه‌ درمانی ابتدای شهر - خیابان کمربندی - بیمارستان قدس پاوه