بیمارستان های پاسارگاد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام جعفر صادق (ع) پاسارگاد درمانی بخش مرکزی (سعادت شهر) - بلوار امام (ره) - بیمارستان امام جعفر صادق (ع)