بیمارستان های پارسیان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان رستمانی پارسیان درمانی کیلومتر 4 جاده دریا - بیمارستان رستمانی