بیمارستان های هشترود

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسین (ع) هشترود درمانی خیابان شهید بهشتی جنوبی - جنب فرمانداری - انتهای خیابان پرستار - بیمارستان امام حسین (ع)