بیمارستان های هریس

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسین ( ع ) هریس درمانی خیابان شهید رجایی - بیمارستان امام حسین ( ع )