بیمارستان های هرسین‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهداء هرسین هرسین‌ درمانی بلوار شهداء - بیمارستان شهداء هرسین