بیمارستان های نیک‌شهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان 22 بهمن نیکشهر نیک‌شهر درمانی خیابان ابن سینا - بیمارستان 22 بهمن