بیمارستان های نیر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
کلینیک مرکز درمان بستر شهرستان نیر نیر آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان امام خمینی (ره) - مرکز درمان بستر