بیمارستان های نهبندان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهیدآتشدست نهبندان نهبندان‌ درمانی بلوار امام خمینی (ره) - بیمارستان شهید دکتر احمد اتشدست