بیمارستان های نهاوند

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند درمانی بولوار پرستار - میدان جانباز - بیمارستان آیت الله علیمرادیان
بیمارستان شهید حیدری نهاوند درمانی بلوار شهید حیدری - بیمارستان شهید حیدری