بیمارستان های نمین‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) نمین نمین‌ درمانی خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی (ره)