بیمارستان های نط‌نز

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز نط‌نز آموزشی، درمانی بلوار شهید مصطفی خمینی - بیمارستان خاتم الانبیاء