بیمارستان های نائین‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حشمتیه نایین نائین‌ درمانی خیابان شهید رجایی - بیمارستان حشمتیه حبیبیان نایین