بیمارستان های مهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر درمانی خیابان نماز - جنب بانک کشاورزی - بیمارستان فاطمه الزهرا (س)