بیمارستان های منوجان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسین (ع) منوجان درمانی خیابان امام - بیمارستان امام حسین (ع)