بیمارستان های مسجد سلیمان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی شرکت نفت مسجد سلیمان مسجد سلیمان درمانی کلگه - بیمارستان امام خمینی شرکت نفت مسجد سلیمان
بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان مسجد سلیمان درمانی کلگه - خیابان رازی – بیمارستان 22 بهمن
بیمارستان شفا مسجد سلیمان مسجد سلیمان درمانی سه راهی سد شهید عباسپور - جنب دانشگاه آزاد - بیمارستان شفا مسجد سلیمان