بیمارستان های مرودشت‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید مطهری مرودشت‌ درمانی بعد از زیر گذر معلم - مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت