بیمارستان های ماسال‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان رسالت ماسال‌ درمانی کیلومتر 3 جاده ماسال - شاندرمن - بیمارستان رسالت