بیمارستان های لنجان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدای لنجان لنجان‌ درمانی زرین شهر - خیابان باهنر - بیمارستان شهدای لنجان
بیمارستان شهید مطهری لنجان لنجان‌ درمانی اصفهان - فولادشهر - مرکز پزشکی شهید مطهری