بیمارستان های لالی

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امید لالی درمانی بلوار بسیج - پایین تر از پمپ بنزین - جنب شهرداری - بیمارستان امید