بیمارستان های قیر و کارزین

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام محمد باقر (ع ) قیر و کارزین درمانی میدان انقلاب - بلوار گلستان - بیمارستان امام محمد باقر (ع )