بیمارستان های قلعه گنج

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدای قلعه گنج قلعه گنج درمانی قلعه گنج - جنب دانشگاه پیام نور - بیمارستان شهدای قلعه گنج