بیمارستان های قروه‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید بهشتی قروه قروه‌ درمانی انتهای بلوار سید جمال الدین اسد ابادی - بیمارستان شهید بهشتی قروه