بیمارستان های قائن

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهداء قائن قائن آموزشی، درمانی بلوار سیمان شهر- خیابان شفا - بیمارستان شهداء قائن