بیمارستان های قائم شهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) قائم شهر درمانی خیابان ساری - بیمارستان ولیعصر (عج)