بیمارستان های فیروزکوه‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه‌ درمانی جاده فیروزکوه - تهران روبروی اداره منابع طبیعی - بیمارستان امام خمینی (ره)