بیمارستان های فومن‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن‌ درمانی جاده فومن به شفت ( روستای کردآباد ) - امام حسن مجتبی (ع)