بیمارستان های فریدونکنار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار درمانی خیابان امام - بیمارستان امام خمینی (ره)