بیمارستان های فریدون شهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدون شهر درمانی بلوار بسیج