بیمارستان های فریدن‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهیدرجائی داران فریدن‌ درمانی فریدن - داران - بلوار طالقانی - بیمارستان شهیدرجائی داران
بیمارستان شبکه بویین میاندشت فریدن‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی بویین میاندشت - بلوار امام حسین - خیابان قدس - بیمارستان شبکه بویین میاندشت