بیمارستان های فردوس

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس درمانی خیابان مطهری- بیمارستان شهید دکتر چمران