بیمارستان های فراشبند

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام هادی (ع) فراشبند درمانی کیلومتر 5 جاده فراشبند - فیروزآباد - بیمارستان امام هادی (ع)