بیمارستان های ط‌ارم‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدای طارم ط‌ارم‌ درمانی آب بر - خیابان امام - روبروی اداره کشاورزی - بیمارستان شهدای طارم
کلینیک ویژه بیمارستان شهدای طارم (خارج ا ط‌ارم‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی طارم خ