بیمارستان های طبس

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس درمانی بلوار امام رضا (ع) - بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی