بیمارستان های صدوق‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان مرکز بهداشتی درمانی اشکذر صدوق‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی اشکذر - خیابان امام - جنب شهرداری اشکذر - بیمارستان مرکز بهداشتی درمانی اشکذر