بیمارستان های صحنه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان دکتر معاون صحنه‌ درمانی صحنه - بلوار امام خمینی (ره) - روبروی پارک معلم - بیمارستان دکتر معاون